min min min
miesiac dzien
min

Turystyka a przyroda

Coraz większa popularność Doliny Baryczy jest wielką szansą na rozwój regionu, ale też stanowi pewne zagrożenie dla baryczańskiej przyrody. Aby zminimalizować negatywne efekty niekontrolowanego ruchu turystycznego Fundacja EkoRozwoju realizuje projekt „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy”.

26 listopada 2011

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” (wraz z rezerwatem „Stawy Milickie”) to jedna z najcenniejszych ostoi ptaków w naszym kraju. Wiele rzadkich gatunków zakłada tu gniazda; dla innych nadbarycka mozaika wód, lasów, pól i łąk jest bardzo ważnym przystankiem na drodze z lęgowisk na zimowiska. Równocześnie ta niezwykła kraina staje się coraz popularniejszym celem wycieczek turystów. Ptasi raj przyciąga ornitologów i birdwatcherów; bogactwo świata roślin i zwierząt czyni krainę atrakcyjnym celem wyprawy każdego turysty-przyrodnika. Coraz częściej leśne drogi przemierzają miłośnicy „dwóch kółek”, a Baryczą podróżują amatorzy kajakowych spływów. Wreszcie spotkamy tu uciekinierów z hałaśliwej miejskiej dżungli, szukających ciszy i spokoju.

Rosnąca popularność Doliny Baryczy jest wielką szansą na rozwój regionu. Ale jest też i druga strona medalu. Zbyt intensywny ruch turystyczny niesie ze sobą zagrożenia dla przyrody. Odwiedzający rezerwat często nieświadomie przyczyniają się do strat w lęgach ptaków lub niepokoją je na żerowiskach. Dlatego absolutnie konieczne stało się odpowiednie skierowanie presji turystycznej – aby zminimalizować i ograniczyć potencjalne szkody.

Służy temu projekt „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy”. Jest on realizowany przez Fundację EkoRozwoju w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V – Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowym celem projektu jest ograniczenie istniejącej i przewidywanej presji ruchu turystycznego dla potrzeb ochrony gatunków ptaków na obszarze ostoi Natura 2000 „Dolina Baryczy”, obejmującej jednocześnie rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”. Aby to osiągnąć, rozbudowano infrastrukturę umożliwiająca zwiedzanie regionu w sposób bezpieczny i przyjazny dla miejscowej przyrody, ze szczególnym naciskiem na jej najcenniejszy element, jakim jest nadbarycki świat ptaków. Składają się na nią specjalne miejsca do obserwacji awifauny (wieża i czatownie), wiaty edukacyjne, sieć opisanych i oznakowanych w terenie ścieżek przyrodniczych oraz kierujące ruchem turystów kierunkowskazy.