min min min
miesiac dzien
min

Projekt ::Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy::

W ramach projektu „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” wykonano szereg działań. Odnawiane są ścieżki przyrodnicze, a także budowana jest mała infrastruktura turystyczna. Do tej pory powstały dwie wiaty edukacyjne oraz trzy czatownie do obserwacji ptaków.

26 listopada 2011

 

W ramach projektu „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” Fundacja EkoRozwoju podjęła szereg działań, których efektem będzie ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na przyrodę Doliny Baryczy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony ptaków tu zamieszkujących (jako najcenniejszej części baryczańskiej przyrody).

Działania te generalnie można podzielić na dwie części:

 1. - budowa infrastruktury ułatwiającej obcowanie z przyrodą Doliny Baryczy (renowacja ścieżek przyrodniczych, budowa czatowni do obserwacji ptaków);
 2. - budowa infrastruktury edukacyjnej i informacyjnej (wiaty edukacyjne, tablice edukacyjne na ścieżkach, drogowskazy wskazujące ciekawe miejsca, ale też tablice informujące o zakazach na terenach chronionych i o właściwych sposobach zachowywania się wśród przyrody).

Wiaty edukacyjne

W ramach projektu powstały dwa punkty edukacji ekologicznej.
Znajdują się one

 • przy wyłuszczarni szyszek w Wałkowej
 • w odrestaurowanej stodole w Rudzie Milickiej.

Oba punkty zostały wyposażone w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej. Zarówno wiata w Wałkowej, jak i w Rudzie Milickiej, położone są przy ścieżkach przyrodniczych, co umożliwia edukację w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym.

Formowanie wiedzy,a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz ochrony środowiska stają się bardzo istotne w czasach coraz większej presji człowieka na przyrodę. Powstanie punktów edukacji ekologicznej, umożliwiających kształtowanie prośrodowiskowych postaw wśród najmłodszych, jest zatem równie istotne, co budowa technicznej infrastruktury kanalizującej ruch turystyczny na terenach przyrodniczo cennych.

Ścieżki przyrodnicze

Renowacja istniejących ścieżek edukacyjnych, w tym zainstalowanie na nich nowych elementów infrastruktury turystycznej, ma duże znaczenie dla ukierunkowania ruchu turystycznego w sposób jak najmniej ingerujący w lokalną przyrodę. Odnowiona ścieżka, wyposażona w czytelne oznakowanie, tabliczki kierujące ruchem, miejsca wypoczynku oraz tablice edukacyjne, znacznie podnosi atrakcyjność danego miejsca dla turystów, co będzie miało wpływ na częstsze korzystanie ze ścieżki kosztem odwiedzania miejsc szczególnie cennych przyrodniczo, bardziej wrażliwych na negatywny wpływ zwiedzających.

W ramach projektu odnawiono dwie ścieżki. Mają one odmienny charakter – ze względu na wrażliwość ekosystemów, co ma ścisły związek z przynależnością do różnych stref użytkowania turystycznego, wyznaczanych w ramach „Projektu strefowania turystyki w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy”.

 1. Ścieżka "Karłów – Wałkowa – Karłów"
  Trasa ścieżki prowadzi przez ekosystemy leśne. Według „Projektu strefowania turystyki…” znajduje się ona w obrębie strefy 2B, czyli na obszarze z możliwością rozbudowy bazy turystycznej.
 2. Ścieżka "W krainie ptaków"
  Motywem przewodnim ścieżki są ekosystemy Doliny Baryczy, będące siedliskami wielu gatunków ptaków. Znajduje się ona w obrębie strefy 1, tj. ekstensywnego użytkowania, gdzie najbardziej pożądanym  formami turystyki są turystyka poznawcza, przyrodnicza i aktywna.
 3. Ścieżka "W krainie stawów"
  Motywem przewodnim ścieżki są ekosystemy wodne. Znajduje się ona w obrębie strefy 1, tj. ekstensywnego użytkowania, gdzie najbardziej pożądanym  formami turystyki są turystyka poznawcza, przyrodnicza i aktywna.

Kierunkowskazy kierujące ruchem

W ramach projektu ustawiono 70 kierunkowskazów kierujących ruchem. Ich zadaniem jest kierowanie ruchem turystycznym, informowanie o miejscach, do których warto się udać (czatownie do obserwacji ptaków, punkty widokowe, centra edukacyjne itp.), ale także o zakazach (np. zakaz wstępu) i zasadach właściwego zachowania.

Infrastruktura do obserwacji ptaków

Obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku („birdwatching”) stajesię w Polsce coraz bardziej popularne, a grono obserwatorów–amatorów wciąż się powiększa. Budowa czatowni obserwacyjnych z jednej strony zaspokaja potrzeby miłośników obserwacji, z drugiej zaś – dzięki zastosowanemu sposobowi konstrukcji – znacząco zmniejsza problem niepokojenia ptaków w ich środowisku naturalnym.

W ramach projektu powstały trzy takie obiekty:

 1. Wieża obserwacyjna przy stawie Starym (kompleks Radziądz)
 2. Czatownia przy stawie Gadzinowym Dużym (kompleks Stawno)
 3. Ściana obserwacyjna przy stawie Rudym.

Wszystkie one zlokalizowane są w miejscach dogodnych do obserwacji rzadkich gatunków ptaków.

Projekt wiat i czatowni oraz wieży wykonała "Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject".